خدمات اسباب کشی باربری بسته بندی

خدمات اسباب کشی باربری بسته بندی

فرایند ثبت درخواست و انتخاب متخصص بسیار ساده است. پس از انتخاب قسمت اسباب کشی، این صفحه شامل مواردی مانند جابه جایی درون شهری و برون شهری، سرویس ویژه جابه جایی، کارگر جابه جایی، حمل بار درون شهری، برون شهری و خدمات پستی می شود. شما می توانید با انتخاب گزینه مورد نظرتان وارد آن سرویس شده و مراحل زیر گام به گام انجام دهید.

مرحله اول : انتخاب تخصص مورد نظر

مرحله دوم: شروع کنید

مرحله سوم: انتخاب خودروی مناسب

مرحله چهارم: انتخاب کارگر مورد نیاز

مرحله پنجم: مشخص کردن بار برای جابه جایی

مرحله ششم: آدرس خود را  وارد کنید

مرحله هفتم: طبقه مبدا را مشخص کنید

مرحله هشتم: آدرس مقصد را مشخص کنید

مرحله نهم: طبقه مقصد را مشخص کنید

مرحله دهم: توضیحات اضافی

مرحله یازدهم: چه زمانی به این سرویس نیاز دارید

مرحله دوازدهم: ترجیحتان کدام است

در گام دوازدهم دو گزینه به شما نمایش داده می شود و بر اساس آن، ثبت درخواست شما نهایی خواهد شد. این دو گزینه شامل کار به اولین متخصص با امتیاز بالا سپرده شود یا اینکه پس از دوساعت، از میان متخصصین که اعلام آمادگی می کنند، خودتان یکی از آن ها را انتخاب کنید، می شود.