لنت ترمز عقب کیا سراتو

لنت ترمز عقب کیا سراتو

مدل خودرو: سراتو

برند: پارسیان

سازنده: ایران

لنت ترمز عقب کیا سراتو از اجزای سیستم ترمز می باشد که در اثر تماس با دیسک باعث ایجاد اصطکاک می شود. اصطکاک به وجود آمده باعث کاهش سرعت خودرو و توقف آن می شود.

نشانه های تعویض لنت ترمز عقب کیا سراتو

چراغ هشدار ترمز روشن می شود

در زمان استفاده و عدم استفاده از ترمز، صدای ساییده شدن اذیت کننده ایی از سیستم ترمز خواهید شنید

با تاب برداشتن لنت ترمز در اثر گرما پدال خودرو و یا کل خودرو دچار لرزش خواهد شد

در زمان ترمز گیری خودرو به یک سمت کشیده می شود

لنت ترمز معیوب باعث کاهش قدرت ترمز می شود