خرید و قیمت کتاب مردان بچه ننه

خرید و قیمت کتاب مردان بچه ننه

دکتر آدامز در بیست و پنج سال فعالیت خود، صدها مرد درگیر را با موفقیت درمان کرده است.
دستورالعمل هایی برای کمک به زنان برای ایجاد روابط رضایت بخش با مردانی که درگیر مادر هستند.

غالبا این نوع از مردان به دلیل وابستگی ناسالم به مادرش محدود می شود. این پدیده «درگیری مادر و پسر» نامیده می شود.

ابزارهایی برای کمک به مردانی که با مادر درگیر شده اند،تا تجربیات دوستیابی سالم و موفقی داشته باشند که منجر به روابط جدی و ازدواج می شود.
راهبردهایی برای کمک به والدین برای درگیر نشدن فرزندانشان.